Mesurar la velocitat del disc

Disk Speed Bench X és una senzilla i gratuïta utilitat per Mac OS X que serveix per a mesurar la velocitat real de cadascun dels nostres discs durs. La podem fer servir, per exemple, per decidir quin disc dur intern triem com a principal i també, de forma externa,...

Drobo Apps

Del producte Drobo de Data Robotics, Inc. ja n’hem parlat abans a mossegalapoma. Des d’aleshores a ençà la família de Drobo, tan amb components com amb aplicacions, ha crescut força. Drobo és un sistema d’emmagatzemament de dades, multi plataforma,...